گروه علوم اجتماعی لرستان

فعالیت های گروه علوم اجتماعی متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

فهرست منابع کنکور کارشناسی ارشد

 

نظريه هاي جامعه شناسي

*1) نظريه هاي جامعه شناسي ، دكتر غلامعباس توسلي ، انتشارات سمت ، 1370

2) زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي ، لوئيس كوزر، ترجمه محسن ثلاثي ، انتشارات اميركبير ، 1372

3) نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر ، جورج رتيرز ، ترجمه محسن ثلاثي ، انتشارات علمي بهار ، 1374 .

5) جامعه شناسي ، آنتوني گيدنز ، ترجمه منوچهر صبوري ، نشر ني ، 1373

6) درآمدی برمکاتب و نظریه های جامعه شناسی ، ح.ا. تنهایی ، نشر مرندیز ،

7) متفکران بزرگ جامعه شناسی ، راب ا ستونز ، مهرداد میر دامادی ، نشر مرکز .

8) نظریه های بنیادی جامعه  شناختی ، لوئیس کوزر و برنارد روزنبرگ ، فرهنگ ارشاد ، نشر نی .

9) نظریه اجتماعی مدرن : از پارسنز تا هابرماس ، یان کرایب ، عباس مخبر ، نشر آگه .

10) تفکر نظری در جامعه شناسی ، ویلیام اسکیدمور ، محمد علی حاضری و دیگران ، نشر تابان .

11) اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی ، پیتر کیویستو ، منوچهر صبوری ، نشر نی .

12) بنیادهای نظریه اجتماعی ، جیمز کلمن ، منوچهر صبوری ، نشر نی .

13) بینش ها و گرایش های عمده در جامعه شناسی معاصر ، پل لازارسفلد ، غلامعباس توسلی ، نشر امیرکبیر .   

روش تحقيق :

1) روشهاي تحقيقي در علوم اجتماعي (جلد اول) ، دكتر باقر ساروخاني ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، 1372

2) روشهاي تحقيقي در علوم اجتماعي (جلد دوم) ، دكتر باقر ساروخاني ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، 1378

3) روشهاي تحقيقي در علوم اجتماعي (جلدسوم) ، دكتر باقر ساروخاني ،نشر دیدار.

4) جزوة روش تحقيق نظري ، دانشگاه تهران ، دكتر مصطفي ازكيا ، 1374

5) كندوكاوها و پنداشته ها ، دكتر فرامرز رفيع پور ، شركت سهامي انتشار ، 1370

6) روش تحقيق در علوم اجتماعي ، ريمون ، لوگ وان كامپنود ، ترجمه دكتر عبدالحسين نيك گهر ، فرهنگ معاصر سال 1370 .

7) مقدمه اي بر نمونه گيري در تحقيق ، دكتر حسن سرائي ، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ، تهران ، 1372

8) روشهاي تحقيقي در علوم اجتماعي ، ارل ببی ، رضا فاضل،نشر سمت.

 

حوزه هاي جامعه شناسي :

1) جامعه شناسي خانواده، دكتر باقر ساروخاني ، انتشارات سروش ، 1370

2) جامعه شناسي ارتباطات ، دكتر باقر ساروخاني ، انتشارات اطلاعات ، 1371

3) جامعه شناسي روستايي ، دكتر منصور وثوقي ، انتشارات كيهان ، 1372

4) تغييرات اجتماعي ، گي روشه ، ترجمه دكتر منصور وثوقي ، نشر ني ، 1370

5) جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي ايران، دكتر مصطفي ازكيا ، انتشارات اطلاعات ، سال 1369

6) جامعه شناساي توسعه ، دكتر مصطفي ازكيا ، انتشارات كلمه ، 1379

7) جزوه جامعه شناسي شهري ، دانشگاه تهران ، دكتر رحمت اله صديق سروستاني ، 1375

8) جزوه جامعه شناسي انحرافات ، دانشگاه تهران ، دكتر رحمت اله صديق سروستاني ، 1375

9) جزوه جامعه شناسي صنعتي ، دكتر رحمت اله صديق سروستاني ، 1375

10) جامعه شناسي شهري ، دكتر غلامعباس توسلي ، انتشارات پيام نور ، 1374

11) جزوه قشرها و نابرابريهاي اجتماعي ، دكتر يحيي علي بابائي ، دانشگاه تهران ، 1374

12) جامعه شناسي سياسي ، دكتر حسين بشيريه ، نشرني ، 1374

13) جامعه شناسي بهداشت و پزشكي ، دكتر منوچهر محسني ، انتشارات كلهوري ، 1375

14) جزوه جامعه شناسسي پزشكي ، دكتر محمد توكل ، دانشگاه توكل ، 1374

115) جامعه شناسي كار و شغل ، دكتر غلامعباس توسلي ، انتشارات سمت ، 1375

16) جزوه روان شناسي اجتماعي ، دكتر منوچهر محسني تبريزي ، دانشگاه تهران ، 1374

17) جزوه جامعه شناسي ادبيات ، دكتر مرتضي كتبي ، دانشگاه تهران ، 1372

18) جامعه شناسي انقلاب ، مجيد كاشاني ، انتشارات پيام نور ، 1374

19) جامعه شناسي آموزش و پرورش ، دكتر علي علاقه بند ، نشر ويرايش ، 1374

20) جامعه شناسي سازمان ها ، منوچهر صبوري ، نشر شب تاب ، 1374

21) جزوه جامعه شناسي جهان سوم ، دكتر رحمت اله صديق سروستاني ، دانشگاه تهران ، 1374

22) جزوه روانشناسي اجتماعي كاربردي ، دكتر محسن تبريزي ، دانشگاه تهران ، 1374

23) مباني جامعه شناسي ، بروس كوئن ، ترجمه دكتر غلامعباس توسلي ، رضا فاضل ، 1375

24) جامعه شناسی دینی ، غلامعباس توسلی ، نشر سخن .

 

زبان تخصصي :

1) Speeialized English For M.A Enteranee Exam Professor : E. NERSSIN , MMAGHSOUDI . Winter,1372

2) Soeiology, by Antony, Giddens, Polity Press, 1989

3) Contemporarry Sociological Theory, George Ritzer, Me Graw – Hill Publishing company . 1988

4) زمينه جامعه شناسي ، دكتر حسين آريانپور ، 1375 ، واژه نامه انگليسي به فارسي)

5) مباني جامعه شناسي ، پروفسورآلفرد مك كلانگ لي و همكاران ، ترجمه دكتر محمدحسين فرجاد ، هما بهروش، نشر منصوري ، 1372

(توجه : چون در قسمت دوم كتاب متن اصلي انگليسي كتاب چاپ شده مي تواند در ترجمه مقابله اي كمك زيادي به يادگيري متون تخصصي بنمايد .

6) متن انگليسي كتاب جامعه شناسي ، Horthon

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم دی ۱۳۸۵ساعت 7:15  توسط گروه علوم اجتماعی  |