گروه علوم اجتماعی لرستان

فعالیت های گروه علوم اجتماعی متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

سوالات تشریحی کتاب جدید التالیف جامعه شناسی 2 (چاپ 90 )

4-در چه صورت جهان اجتماعی بسط می یابد.

5-چگونه شناخت ستارگان و محیط زیست جزء جهان اجتماعی قرار می گیرد.

6-چرا شناخت خداوند و فرشتگان جزء جهان اجتماعی محسوب می شود؟

7-آیا پدیده ی گذشتگان و آیندگان می توانند درون جهان اجتماعی قرار گیرد؟دلیل بیاورید

8-چرا پدیده های زلزله و خشکسالی درون جهان اجتماعی قرار می گیرد؟

9-چگونه می توان پدیده های جهان طبیعی و ماوارءطبیعی را جز جهان اجتماعی به کار برد؟با مثال توضیح دهید.

10-واژه جهان را تعریف کنید ومثال بزنید.

11-کدام پدیده ها درون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟با مثال توضیح دهید.

12-آیا اموری که محصول کنش انسان ها نیستند جزء جهان اجتماعی محسوب می شوند؟ با مثال توضیح  دهید.

13-واژه ای که برای اشاره به مجموعه های بزرگ به کار می رود.....نامیده می شود.(جهان)

14-هر چیزی که درز ندگی اجتماعی انسان اثر داشته باشد، درون........قرار می گیرد.(جهان اجتماعی)

15-احترام به قانون یک.........است.(کنش اجتماعی)

درس دوم:

1-جهان اجتماعی و نظام اجتماعی را با ذکر  مثال بایکدیگر مقایسه کنید.

2-مهم ترین نهادهای اجتماعی را نام ببرید.

3-ساختار اجتماعی را تعریف کنید و مثال بزنید.

4-با رسم یک جدول نظام اجتماعی ، اجزا و ساختار آن را نشان دهید.

5-به نظر شما نسبت اجزا درونی هر خرده نظام با یکدیگر و نسبت خرده نظام ها با نظام اجتماعی چگونه است؟باذکر مثال توضیح دهید.

6-نهاد اجتماعی ، نظام اجتماعی کل و خرده نظام را تعریف کنید و مثال بزنید.

7-به نظر شما رابطه ی نهادهای اقتصاد ، سیاست ، خانواده ، آموزش و پرورش بایکدیگر در جامعه به چه صورت است.

8-یکی از نهادهای اجتماعی را در نظر بگیرید و چند خرده نظام برای آن بنویسید.

درس سوم:

1-جامعه را تعریف کنید.

2-مفهوم فرهنگ چیست؟دو نمونه از مصادیق آن را نام ببرید.

3-منظور از فرهنگ عمومی چیست؟

4-ضد فرهنگ را تعریف کنید.مثال بزنید.

5- نهاد فرهنگی به چه نهادی گفته می شود؟

6-هر نهاد اقتصادی با چه مفاهیمی شکل می گیرد.

7-چرا خانواده را می توان یک نهاد فرهنگی نامید؟

8-ارزش های اقتصادی را در نظام سرمایه داری با نظام اسلامی مقایسه کنید.

9-خرده فرهنگ را تعریف کنید. مثال بزنید.

10- فرهنگ و جامعه چه رابطه ای با یکدیگر دارند . توضیح دهید.

11-چرا جوامع مختلف دارای فرهنگ های متفاوتی هستند؟

12-چند مورد از ویژگی های فرهنگ اسلامی را نام ببرید.

13-یک فرهنگ مثال بزنید و تعدادی از ویژگی های آن را بنویسید.

14-تعدادی از خرده فرهنگ های جامعه خودتان را نام ببرید.

15-چندخرده فرهنگ که دارای انحراف اجتماعی هستند را نام ببرید.

16-یک خرده فرهنگ که انحراف اجتماعی دارد نام برده و دلیل ضدفرهنگ بودن آن را بنویسید.

17-در چه صورتی به خرده فرهنگ ها ،  خرده فرهنگ موافق می گویند؟

18-آیا خرده فرهنگ های ضدفرهنگ همیشه منفی هستند.

19-نهادهای فرهنگی را نام ببرید.وظایف آن ها را بنویسید.

20-نهاد های  اقتصادی ، سیاسی و خانواده در تامین نیازهای نهاد فرهنگی چه نقشی دارند؟

درس چهارم :

1-فرهنگ واقعی و فرهنگ آرمانی را تعریف کنید.

2-ملاک های تشخیص فرهنگ حق از فرهنگ باطل چیست؟

3-در فرهنگ اسلامی مهم ترین ارزش های اجتماعی کدامند؟

4-چگونه بخشی از فرهنگ آرمانی خارج از فرهنگ واقعی قرار می گیرد؟ با مثال تعریف کنید.

5-دو ابزار فهم برای شناخت عقاید وا رزش ها ………..و……………هستند.

6-چه رابطه ای بین حقیقت  و واقعیت وجود دارد ؟توضیح دهید .

7-در چه صورتی جوامع فرهنگ حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارند؟

8-آیا علوم اجتماعی می تواند درباره ی حق یا باطل بودن فرهنگ های مختلف داوری کند.

9-چرا فرهنگ های آرمانی و واقعی در جوامع و نظام های مختلف با یکدیگر متفاوتند؟

10-چه جوامعی نمی توانند از حق یا باطل بودن ارزش ها و فرهنگ ها سخن بگویند.چرا؟

11-مدیران و برنامه ریزان فرهنگی جامعه از چه طریقی فرهنگ آ رمانی را به  عرصه ی فرهنگ واقعی وارد می کنند؟

12-برای بخش هایی از فرهنگ واقعی  درون فرهنگ آرمانی است مثال بزنید.

13-برای بخش هایی از فرهنگ واقعی که بیرون از فرهنگ آرمانی است مثال بزنید.

14-تعدادی از ارزش های فرهنگ باطل را نام ببرید.

15-تعدادی از ارزش های فرهنگ حق را نام ببرید.

16-چه تفاوتی بین فرهنگ آرمانی و فرهنگ حق وجود دارد؟

17-ملاک حق یا باطل بودن عقاید و ارزش ها و هنجارها بر چه اساسی است؟

18-آیا اگر حقیقت به واقعیت در نیاید نشان دهنده ی باطل بودن آن است؟توضیح دهید.

19-مدینه فاضله از نظر فارابی چگونه جامعه ای است؟

20-در چه صورتی حقیقت به حوزه ی فرهنگ واقعی را پیدا می کند؟

21-چند نمونه از عناصر فرهنگی حق که در اغلب فرهنگ ها وجود دارد را بنویسید؟

22-حق و باطل بودن هر بخش از فرهنگ چگونه شناخته می شود؟

23-     ایا مردم همیشه مطابق آنجه خوب می دانند عمل می کنند ؟ شرح دهید

24-     مفاهیم فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی را بایکدیگر مقایسه کنید.

25- فرهنگ حق و فرهنگ باطل را تعریف کنید.     

26-  شناخت فرهنگ حق از باطل با چه ابزاری ممکن است؟

27- کدام جوامع قادر به داوری عقاید حق و باطل نیستند ؟

28- دیدگاه صرفا تاریخی به پدیده ها چه نتایجی دارد؟

29- علوم اجتماعی در چه صورت قادر به داوری درباره فرهنگ هاست ؟

30- حقیقت چگونه وارد حوزه فرهنگ واقعی می شود ؟

31- فرهنگ حق و باطل چگونه ممکن است جای یکدیگر قرار گیرند؟

32- حقیقت ثابت است یا متغییر ؟ شرح دهید .

33- فارابی با چه معیاری جوامع را تقسیم بندی کرده است ؟

درس پنج

 1-  هویت تعریف کنید.

2-     در پاسخ هر فرد به سوال کیستی ؟ کدام موقعیت ها دخالت دارند؟

3-     ویژگی هایی هویتی که از آنها برای معرفی خود استفاده می کنیم  به چند دسته تقسیم می شود ؟

4-     تفاوت ویژ گی های انتسابی و اکتسابی را بیان کرده و برای هر یک نمونه هایی ذکر کنید .

5-     ویژگی های هویتی را از نظر فردی و اجتماعی بودن با هم مقایسه کرده و مثال بیاورید

6-     ایا خصوصیات هویت افراد همیشه ثابت است ؟ شرح دهید .

7-     ویژگی های هویتی را می توان با توجه به عوامل متعدد دسته بندی کرد آنها را نوشته و در هریک از موارد زیر بکارببرید .

الف : دانش آموز :  ................  و.......................و.......................... 

ب : ایرانی : ...........................و.............................و.........................

ج: هنر مند : ..........................و.............................و..........................

د:باهوش : .............................و.........................و.............................

8- ایا ما ابعاد هویتی خود را کامل می شناسیم ؟

درس ششم:

1- انواع هویت را نام ببرید.

 2-هویت فردی به چند بخش تقسیم می شود آنها را با ذکر مثال توضیح دهید؟

3-هویت اجتماعی را با ذکر مثال تعریف کنید.

4-جهان های سه گانه را نام ببرید و نحوه تعامل بین آنهاراتوضیح دهید.

 

5-مفهوم روایت"ما ضعف بدن عما قویت علیه النیه"را بیان کنید.

 

6-رابطه بین هویت اجتماعی  فرد و جهان اجتماعی وی را توضیح دهید.

7-دیدگاه دنیوی (سکولار)ودیدگاه معنوی اسلام را در مورد رابطه انسان با طبیعت بنویسید.

8-جهان غرب با کدام دسته از اوصاف روانی و اخلاقی سازگار است؟توضیح دهید.

9-تعامل وتاثیر متقابل جهان اجتماعی را با ویژگی نفسانی وروانی افراد جامعه توضیح دهید.

 درس هفتم:

1-نقش جامعه پذیری را در تداوم و تغییر هویت اجتماعی را توضیح دهید.

 2-عوامل جامعه پذیری را نام ببرید.

3- جامعه پذیری را تعریف کنید.

 

4-چرا  افراد همواره جذب عقاید، ارزش ها و آرمان های اجتماعی خود نمی شوند؟

 5-کجروی را تعریف کنید.

 6-نقش کنترل اجتماعی را در تداوم و تغییر هویت اجتماعی را توضیح دهید.

 7-جامعه برای پیشگیری و کنترل کجروی های اجتماعی چه روش های  را دنبال می کند؟

 کنترل اجتماعی را تعریف کنید.-8

9-اقناع را به عنوان یکی از روش های کنترل اجتماعی توضیح دهید.

 10-تشویق و تنبیه به چند صورت انجام می گیرد؟آن ها را توضیح دهید.

 11-نقش امر به معروف ونهی از منکر را در فرایند جامعه پذیری و کنترل اجتماعی توضیح دهید.

 12-مراتب و روش های امر به معروف و نهی از منکر را بنویسید.

 13-کدام فرهنگ ها از قدرت اقناعی  بیشتری برخور دارند؟

 درس هشتم:

 1-تحرک اجتماعی را نام ببرید.

 2-انواع تحرک اجتماعی را نام ببرید.(با ذکر مثال)

 3-تحرک اجتماعی درون نسلی و میان نسلی را با ذکر مثال توضیح دهید.

 4-آیا افراد در جهانی که زندگی می کنند ،می توانند هر نوع هویت اجتماعی را به دست بیاورند؟.توضیح دهید.

 5-تحرک صعودی را با ذکر مثال تعریف کنید.

 6-تحرک نزولی را با ذکر مثال تعریف کنید.

 7-تحرک افقی را با ذکر مثال تعریف کنید.

 8-آیا فرصت  هایی که افراد در جهان های مختلف برابر تحرک اجتماعی و کسب هویت دارند یکسان است؟باذکر مثال توضیح دهید.

  افراد در جهان سکولار دارای چه ویژگی های هویتی هستند ؟ -9

 10-تفاوت هویتی جهان سکولار با جهان معنوی بیان کنید.

 11-تغییرات وقتی از چارچوب ارزشی خارج شود.......................................است.

 12-اگر تغییرات هویتی مطابق عقاید و ارزش های جامعه نباشد،چه اتفاقی می افتد؟توضیح دهید.

 13-چه نوع تغییرات هویتی مورد تشویق جامعه قرار می گیرد؟

 14-در چه صورت تغییرات هویتی به تعارض فرهنگی منجر می شود؟

 15-علل تعارض فرهنگی به چند دسته تقسیم می شود؟.توضیح دهید.

 

درس نهم:

 1-هویت فرهنگی را تعریف کنید.

 2-هویت اجتماعی  افراد را با هویت فرهنگی جامعه مقایسه کنید.

 3-آیا هویت فرهنگی جامعه می تواند مستقل از هویت اجتماعی افراد وجود داشته باشد؟توضیح دهید.

 4- تزلزل فرهنگی را تعریف کنید.

 5-در چه صورتی بحران هویت به وجود می آید؟

 6-بحران هویت چه پیامد هایی به دنبال دارد؟

 7- بحران هویت چند حالت می تواند داشته باشد. آنها را بنویسید؟

 8-تحول جامعه جاهلی به جامعه نبوی،تحول فرهنگی......................است.

 9- تحول جامعه جامعه نبوی به جامعه اموی، تحول فرهنگی.................است.

 10- به نظر شما تفاوت تزلزل فرهنگی با تعارض فرهنگی در چیست؟

 11- تزلزل فرهنگی و رابطه آن رابا بحران هویت توضیح دهید.

 12-علل درونی و بیرونی تحولات فرهنگی را توضیح دهید.

 13-اگر یک فرهنگ پس از تحقق و شکل گیری با کاستی ها و بن بست های درونی مواجه شود،گرفتار....................و.......................است.

14-مرگ طبیعی یک فرهنگ چه زمانی  رخ می دهد؟

 

15-فرهنگی که متناسب با نیازهای معنوی و روحی افراد عمل نکند،دچار چه پیامد هایی می شود.

 

درس دهم:

1-چه زمانی ارتباطات فرهنگی به توسعه وبسط فرهنگ منجر می شود؟

 

2- فرهنگ در چه صورتی دچار تحولات هویتی می گردد؟

 3-خود باختگی فرهنگی در چه صورتی رخ می دهد؟

 4-جامعه خود باخته به دلیل این که ارتباطش را با فرهنگ و تاریخ خوداز دست می دهد،به................عمل می کند.

 5- خود باختگی جوامع غیر غربی در برابرفرهنگ غرب را............................می نامند.

 6-نقش تعاملات و ارتباطات فرهنگی را در بروزتغییرات و تحولات فرهنگی توضیح دهید.

 7-ازخود بیگانگی فرهنگی دو معنای مختلف دارد.آن ها را توضیح دهید.

 8- ازخود بیگانگی فطری و تاریخی را باهم مقایسه کنید.

 9-بر اساس نگاه قرآن اصلی ترین راه رسیدن به شناخت صحیح انسان و جهان چیست؟

 10- به نظر شما جوامع غرب زده برای دستیابی به تعامل فرهنگی با جهان غرب چه مسیری را باید بپیمایند؟

 11-چه نوع فرهنگ هایی انسان را از حقیقت خود بیگانه می کند؟

درس یازدهم:  

 

1- نقش و ا همیت زبان فارسی را در شکل دهی به هویت ایرانی اسلامی توضیح دهید.

2-تفاوت هویت ایرانی قبل از اسلام را با بعد از اسلام بنویسید.

3-چه عناصری دراسلام باعث شد که ایران به جهان اسلام ملحق شود؟

 4-كدام يك از ویژگی های هویتی زیر (ستون اول) با مصاديق ستون دوم هماهنگي دارد.(یک مورد در ستون دوم اضافي است)   

 ستون اول                                                                            ستون دوم

الف)هویت دینی آمیخته با اساطیر                                       1-انقلاب اسلامی              

ب)هویت سکولارودنیوی                                               2-قبل از اسلام      

ج)رواج اندیشه های توحید                                                3-مواجهه با فرهنگ غرب  

                                                                               4-بعد از اسلام             

5- انقلاب اسلامی چه تاثیری در هویت یابی جامعه ایرانی داشته است؟

6-دو مورد از آثار وقوع انقلاب اسلامی را در هویت جهانی ذکر کنید.

7-متفکرین ایرانی درمواجهه با فرهنگ غرب از کدام عناوین استفاده کردند؟

8-جهان غرب تا چه حد توانست هویت فرهنگ ایرانی را تاثیر قرار دهد؟

۹- نوع برخورد فرهنگ ایرانی در رویارویی با فرهنگ غرب چه اشکالی داشته است ؟ توضیح دهید.نخستین رویارویی غرب با مسلمانان چه پیامدهایی را  به دنبال داشت؟-

۱۰-بازگشت ایران به اسلام بازگشت به خویشتن الهی و توحیدی است.  ص(    )              غ(     )

درس 12

1-مفهوم قدرت به چه معناست؟

2- در چه شرایطی انسان کنش گر قدرتمند است؟

3- قدرت انسان به چند نوع تقسیم می شود؟با ذکر مثال آن ها را توضیح دهید.

4-قدرت فردی را با ذکر مثال توضیح دهید.

5- قدرت ا جتماعی را توضیح دهید.

6-چه کسانی در زندگی از قدرت اجتماعی بیش تری برخوردارند؟

7- قدرت ا جتماعی چگونه پدید می آید؟

8-سلب تبعیت یک فرد چگونه صورت می پذیرد؟

9- تبعیت یک انسان بر انسان دیگر به چند صورت می تواند باشد؟

10-منظور از تبعیت با کرامت چیست ؟توضیح دهید.

۱۱- منظور از تبعیت با رضایت چیست ؟توضیح دهید.

12-اقتدار را تعریف کنید.

13-قدرتی که با مقبولیت همراه باشد و بهصورت رسمی پذیرفته باشد،........................نامیده می شود.

14- مفاهیم مقبولیت و مشروعیت را با یکدیگر مقایسه کنید.

15-مدار مقبولیت و مشروعیت بر چه اساسی است؟توضیح دهید.

16-در چه شرایطی اقتدار غیر مشروع شکل می گیرد؟

17- در چه شرایطی قدرت مشروع فاقد مقبولیت است؟با ذکر مثال توضیح دهید.

 

درس13

1- سیاست درچه زمانی پدید می آید؟

2- سیاست و نظام سیاسی را تعریف کنید.

3-حکومت از چه راه هایی سیاست های نظام را اعمال می کند؟

5- حکومت را تعریف کنید.

6-ارتباط نظام ها دریک جامعه با هم به چه صورت است؟

7-نظام سیاسی چگونه بر نظام فرهنگی تاثیر می گذارد؟

8- چه موقعی نظام سیاسی بر بسط و توسعه فرهنگ می افزاید؟

9- چه موقع نظام سیاسی زمینه تعارضات و بحران های فرهنگی و هویتی را پدید می آورد؟

10-اگر رویکرد نظام سیاسی در جهت بازار آزاد و حاکمیت سرمایه باشد،بر.....................

جامعه می افزاید.(شکاف طبقاتی)

11-نظام اقتصادی با بحران های واقعی یا کاذب زمینه ..................نظام سیاسی را فراهم می کند.(فروپاشی)

12-چگونگی تاثیر نظام سیاسی بر نظام اقتصادی را تجزیه و تحلیل کنید.

13-چند نمونه از ارزش های سیاسی را نام ببرید.

14-داوری درباره ارزش ها و عقایدی که نظام سیاسی با آن سنجیده می شود،مبتنی بر.........و...........افراد می باشد.(عقاید و جهان بینی)

15-کسانی که جهان بینی دنیوی(سکولار)دارنددرباره اهداف ئ ارزش های نظام سیاسی چگونه قضاوت می کنند؟

16-کسانی که جغرافیایی هستی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند چه نظری نسبت به ارزش ها و اهداف نظام سیاسی دارند؟

۱۷-هر نظام اجتماعی به تناسب...................و..................خود آرمان ها و ارزش هایی ویژه دارد.

درس14

۱-چند نوع ملاک برای دسته بندی نظام سیاسی وجود دارد؟ آن ها  را نام ببرید.

۲-بر اساس روش تصمیم گیری حکومت ها به چند دسته تقسیم می شوند ؟آن ها رانام ببرید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              123456789             

3-بر اساس کمیت افراد تاثیرگذار در حکومت،حکومت ها به چند دسته تقسیم می شوند ؟آن ها رانام ببرید.

4-بر اساس دنیوی یا دینی بودن نظام سیاسی به چند دسته تقسیم می شوند ؟آنها رانام ببرید.

5-ارسطو و فارابی هر یک جوامع را بر اساس چه ملاک هایی و چگونه طبقه بندی می نماید؟

6-دموکراسی و جمهوری را از دیدگاه ارسطو تعریف کنید.

7-تفاوت دموکراسی وجمهوری را از دیدگاه ارسطو بنویسید.

۸-فارابی مدینه فاضله را جامعه ی  الهی می داند که بر اساس ..........و..........شکل می گیرد .

9-مفهوم لیبرالیسم را تعریف کنید.

۱۰-لیبرالیسم دموکراسی چه نوع نظام سیاسی است؟ و این نظامبا کدام  فرهنگ سازگار است؟

۱۱-ویژگی های نظام لیبرال دموکراسی را بیان کنید.

۱۲-منظور از پارادوکس دموکراسی چیست؟

13-جمهوری اسلامی چه نوع نظامی است ویژگی های آن کدام اند؟

۱۴-ارزش های مبتنی بر نظام جمهوری اسلامی را بیان کنید.

15-حضور مردم در یک حکومت لیبرال دموکراسی چه تفاوتی با حضور مردم در حکومت جمهوری اسلامی را دارد؟

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۰ساعت 10:52  توسط گروه علوم اجتماعی  |